An example of non-convex minimization and an application to Newton's problem of the body of least resistance

T. Lachand-Robert, M.A. Peletier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-198
TijdschriftAnnales de l'Institut Henri Poincaré (C) : Analyse Non Linéaire
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit