An efficient incremental DFA minimization algorithm

B.W. Watson, J. Daciuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-64
TijdschriftNatural Language Engineering
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit