An automated framework for incorporating news into stock trading strategies

W. Nuij, D.V. Milea, F.P. Hogenboom, F. Frasincar, U. Kaymak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An automated framework for incorporating news into stock trading strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen