An approach to the design of a fuzzy self-tuning PID controller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-44
TijdschriftJournal A
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit