An analytical solution for mechanical etching of glass by powder blasting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-399
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume43
Nummer van het tijdschrift2-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit