An analysis of the highly linear transfer characteristics of dual-buck converters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An analysis of the highly linear transfer characteristics of dual-buck converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen