An alternative expression for the addition theorems of spherical wave solutions of the Helmholtz equation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
739 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An alternative expression for the addition theorems of spherical wave solutions of the Helmholtz equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde