An alternative expression for the addition theorems of spherical wave solutions of the Helmholtz equation

H.J.H. Clercx, P.P.J.M. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
842 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An alternative expression for the addition theorems of spherical wave solutions of the Helmholtz equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde