An activity tracker as a motivational tool for the children development : for physical activity and data literacy

K. Saprunova

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  Begeleider(s)/adviseur
  • Bekker, M.M. (Tilde), Begeleider
  Datum van toekenning2 okt 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2 okt 2018

  Bibliografische nota

  PDEng thesis

  Citeer dit