Amplifying (im)perfection: the impact of crystallinity in discrete and disperse block co-oligomers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Samenvatting

Crystallinity is seldomly utilized as part of the microphase segregation process in ultralow-molecular-weight block copolymers. Here, we show the preparation of two types of discrete, semicrystalline block co-oligomers, comprising an amorphous oligodimethylsiloxane block and a crystalline oligo-l-lactic acid or oligomethylene block. The self-assembly of these discrete materials results in lamellar structures with unforeseen uniformity in the domain spacing. A systematic introduction of dispersity reveals the extreme sensitivity of the microphase segregation process toward chain length dispersity in the crystalline block.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14869-14872
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume139
Nummer van het tijdschrift42
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 okt 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Amplifying (im)perfection: the impact of crystallinity in discrete and disperse block co-oligomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit