Amplification of chirality in helical supramolecular polymers beyond the long-chain limit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8253-8261
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume120
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit