Amplification in service supply chains: an exploratory case study from the telecom industry

H.A. Akkermans, G.C.J.M. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204-223
TijdschriftProduction and Operations Management
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit