Aluminum incorporation in MCM-41 mesoporous molecular sieves

M.C.M. Busio, J.J. Janchen, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

123 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-218
Aantal pagina's8
TijdschriftMicroporous Materials
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit