Allogene trombocytengel bij urologische patiënt met een verworven trombocytopathie

J. Curvers, E. Koldewijn, P.A.M. Everts, W.G. Peters, V. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Downloads (Pure)

Samenvatting

Applicatie van een trombocytengel kan de wondheling versnellen en het risico op complicaties (nabloeden, wondinfectie) verminderen. Deze casus betreft een patiënt met een verworven trombocytopathie, die operatief wordt behandeld voor een vergrote prostaat en blaasstenen, waarbij na de eerste operatie een gecompliceerd beloop optreedt. De patiënt heeft last van persisterende bloedingen, waarvoor enkele malen operatief stolsels uit de blaas worden geëvacueerd. In totaal ontvangt de patiënt 14 eenheden erytrocytenconcentraat en 7 eenheden vers bevroren plasma. Uiteindelijk wordt bij deze patiënt gebruik gemaakt van een trombocytengel op basis van een allogeen product (5 donoren trombocytenconcentraat), waarna geen stolselretentie meer optreedt en de patiënt snel herstelt. Autologe donatie bij patiënten met een verworven trombocytopathie, levert geen goede trombocytengel, het gebruik van allogene trombocyten is dan een goed alternatief.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-96
TijdschriftBloedtransfusie
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit