All-optical processing of time-serial IM/DPSK encoded label and payload packets

J.J. Vegas Olmos, I. Tafur Monroy, M. Garcia Larrode, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We demonstrate an all-optical label and payload processor based on nonlinear optical signal processing with semiconductor optical amplifiers. The processor separates the label and the payload, and generates a synchronization pulse, used to control the label comparison operation in an all-optical routing node
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)679-685
Aantal pagina's6
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical processing of time-serial IM/DPSK encoded label and payload packets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit