Algorithms for radio link frequency assignment : The CALMA project

K.I. Aardal, C.A.J. Hurkens, J.K. Lenstra, S.R. Tiourine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)968-980
TijdschriftOperations Research
Volume50
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit