Algebraic necessary and sufficient conditions for the controllability of conewise linear systems

M.K. Camlibel, W.P.M.H. Heemels, J.M. Schumacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Algebraic necessary and sufficient conditions for the controllability of conewise linear systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen