Aiding power system support by means of voltage control with intelligent distribution substation

P. Kadurek, J.F.G. Cobben, W.L. Kling, P.F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aiding power system support by means of voltage control with intelligent distribution substation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen