Aging and mechanism of visual spatial attention: effects on word localization and identification

L.T. Mccalley, D.G. Bouwhuis, J.F. Juola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-164
TijdschriftVisual Cognition
Volume2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit