Aggregated deep local features for remote sensing image retrieval

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregated deep local features for remote sensing image retrieval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen