Affine Grassmannians

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Let P be a projective space and consider a geometric hyperplane H of the Grassmannian of k-dimensional subspaces of P, where k is some integer. We give a diagram-theoretic characterization of the affine Grassmann geometry of all the subspaces of P containing or contained in a member of the complement of H.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-304
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume70
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Affine Grassmannians'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit