Aerodynamic analysis of different cyclist hill descent positions

B. Blocken, T. van Druenen, Y. Toparlar, Thomas Andrianne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)

Zoekresultaten