Advancement of an infra-red technique for whole-field concentration measurements in fluidized beds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer300
TijdschriftSensors
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2016

Citeer dit