Advanced supramolecular initiator for nitroxide-mediated polymerizations containing both metal-ion coordination and hydrogen-bonding sites

U. Mansfeld, M.D. Hager, R. Hoogenboom, C. Ott, A. Winter, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The synthesis of a new difunctional nitroxide initiator combining two orthogonal supramolecular entities is reported; controlled radical polymerization of styrene using this initiator is demonstrated to generate well-defined heterotelechelic polymers in a one-step procedure. © 2009 The Royal Society of Chemistry.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3386-3388
TijdschriftChemical Communications
Volume34
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Advanced supramolecular initiator for nitroxide-mediated polymerizations containing both metal-ion coordination and hydrogen-bonding sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit