Adsorption of CO2 on MIL-53(Al): FTIR evidence of the formation of dimeric CO2 species

M. Mihaylov, K. Chakarova, S. Andonova, N. Drenchev, E. Ivanova, E.A. Pidko, A. Sabetghadam, B. Seoane, J. Gascon, F. Kapteijn, K. Hadjiivanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

18 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

FTIR spectra of 12CO2 and 12CO2 + 13CO2 mixtures adsorbed on MIL-53(Al) reveal the formation of highly symmetric dimeric (CO2)2 species connected to two structural OH groups.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1494-1497
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Communications
Volume52
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jan 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adsorption of CO<sub>2</sub> on MIL-53(Al): FTIR evidence of the formation of dimeric CO<sub>2</sub> species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit