Adopting GQM-based measurement in an industrial environment

F. Latum, van, D.M. Solingen, van, M. Oivo, B. Hoisl, D. Rombach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
517 Downloads (Pure)

Samenvatting

Schlumberger RPS (Retail Petroleum Systems) integrated the Goal/Question/Metric approach into their existing measurement programs to improve their program performance. Key to their success was the use of feedback sessions as a forum to analyze and interpret measurement data. The paper discusses the elements of the GQM approach and fitting GQM to a measurement program
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-86
Aantal pagina's9
TijdschriftIEEE Software
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adopting GQM-based measurement in an industrial environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit