Adding synchronous and LSSD modes to asynchronous circuits

C.H. Berkel, van, A.M.G. Peeters, F. Beest, te

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)461-471
TijdschriftMicroprocessors and Microsystems
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit