Adaptive defect correction methods for convection dominated, convection diffusion problems

M.E. Cawood, V.J. Ervin, W.J. Layton, J.M.L. Maubach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftJournal of Computational and Applied Mathematics
Volume116
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit