Activity modelling of the solid-liquid equilibrium of deep eutectic solvents

Laura J.B.M. Kollau, Mark Vis (Corresponding author), Adriaan van den Bruinhorst, Gijsbertus de With, Remco Tuinier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activity modelling of the solid-liquid equilibrium of deep eutectic solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering