Active transverse mode control and optimisation of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror

W. Lubeigt, G.J. Valentine, J.M. Girkin, E.A.J.M. Bente, D. Burns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

69 Citaten (Scopus)
189 Downloads (Pure)

Samenvatting

A 37 element adaptive optic mirror has been used intracavity to control the oscillation mode profile of a diode-laser pumped Nd:YVO4 laser. Mode and power optimisation are demonstrated by closed loop automatic optimisation of the deformable mirror.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)550-555
Aantal pagina's6
TijdschriftOptics Express
Volume10
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active transverse mode control and optimisation of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit