Activation instead of inhibition: targeting proenzymes for small-molecule intervention

Christian Ottmann, Patrick Hauske, Markus Kaiser (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Switching on pro‐proteases: Direct small‐molecule activation of proenzymes such as pro‐proteases has recently be achieved for procaspase‐3. This success opens up new possibilities for small‐molecule intervention in biology, and reveals proenzymes as a whole new class of potential targets.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-639
Aantal pagina's3
TijdschriftChemBioChem
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 mrt. 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activation instead of inhibition: targeting proenzymes for small-molecule intervention'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit