Acoustic upwinding for sub- and super-sonic turbulent channel flow at low Reynolds number

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustic upwinding for sub- and super-sonic turbulent channel flow at low Reynolds number'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics