Acidity and activity of H-ZSM-5 measured with NH3-TPD and n-hexane cracking

J.G. Post, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
313 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-14
TijdschriftZeolites
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit