Accurate estimation of the time-of-arrival of partial discharge pulses in cable systems in service

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
313 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Accurate estimation of the time-of-arrival of partial discharge pulses in cable systems in service'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen