Accuracy of different machine learning algorithms and added-value of predicting aggregated-level energy performance of commercial buildings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Accuracy of different machine learning algorithms and added-value of predicting aggregated-level energy performance of commercial buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen