Accumulation and reactions of H2O2 during the copper ion catalysed autoxidation of cysteine in alkaline medium

J. Zwart, J.H.M.C. Wolput, van, J.C.J.M. van der Cammen, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-82
TijdschriftJournal of Molecular Catalysis
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit