Absolute density measurements of ammonia produced via plasma-activated catalysis

P.J.W. Vankan, T. Rutten, S. Mazouffre, D.C. Schram, R.A.H. Engeln

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Absolute density measurements of ammonia produced via plasma-activated catalysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie