About the chemical composition of the essential oil from the ocimum of Vietnam and dynamical accumulation of essential oil in Ocimum Basilicum L. var. basilicum

N.X. Dung, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-34
TijdschriftProceedings of the National Center for Scientific Research of Vietnam
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit