A unital in the Hughes plane of order nine

A. E. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Eight years ago I found four nonisomorphic 2–(28,4,1) designs embedded in the Hughes plane of order nine, using a computer. This note gives an algebraic description of one of them.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-56
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Discrete Mathematics
Volume42
Nummer van het tijdschriftC
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A unital in the Hughes plane of order nine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit