A unified thermodynamic theory for large deformations in elastic media and Kelvin (Voigt) media, and for viscous fluid flow

G.A. Kluitenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A unified thermodynamic theory for large deformations in elastic media and Kelvin (Voigt) media, and for viscous fluid flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen