A typology and literature review on stochastic multi-echelon inventory models

A.G. de Kok, C. Grob, M. Laumanns, S. Minner, J. Rambau, K. Schade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
1109 Downloads (Pure)

Samenvatting

We develop a typology for multi-echelon inventory management. The typology is used to classify and review the extensive research of multi-echelon inventory management under uncertain demand. We identify clusters of model assumptions, research goals and applied methodologies. Based on this review, existing research gaps and avenues for further research are proposed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)955-983
Aantal pagina's29
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume269
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 sep. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A typology and literature review on stochastic multi-echelon inventory models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit