A two-dimensional numerical analysis of unsteady flow in the carotid artery bifurcation : a comparison with three-dimensional in vitro measurements and the influence of minor stenoses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-189
TijdschriftBiorheology
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit