A theory of relational signals in online groups

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A theory of relational signals in online groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen