A tandem queue with a gate mechanism

Z.B. Palmowski, S. Schlegel, O.J. Boxma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)349-364
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit