A tandem fluid queue with gradual input

W.R.W. Scheinhardt, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-45
TijdschriftProbability in the Engineering and Informational Sciences
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit