A table of state complexity bounds for binary linear codes

P. Schuurman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This article contains a table of bounds on the state complexity of binary linear codes with length smaller than 25. General results on the state complexity of binary linear codes with low dimension or low minimum distance are included.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2034-2042
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume42
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A table of state complexity bounds for binary linear codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit