A synthetic supramolecular construct modulating protein assembly in cells

Li Zhang, Yaowen Wu, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Supramolecular chemistry in the cell: Synthetic supramolecular constructs ligated to proteins modulate protein assembly (see picture). The interaction between the supramolecular elements is operative both in vitro and in cells, and drives the proteins to assemble, as revealed by a strong FRET effect between the engineered proteins.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1798-1802
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume46
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A synthetic supramolecular construct modulating protein assembly in cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit