A sufficient condition for a positive definite configuration tensor in differential models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Samenvatting

Analogous to the Giesekus theory it is possible to identify a positive definite (configuration) tensor in other theories for dfferential models. For a rather general class of differential models a simple condition is given that is sufficient to prove that such tensors are positive definite.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-100
TijdschriftJournal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A sufficient condition for a positive definite configuration tensor in differential models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit