A study on the integration of contactless energy transfer in the end teeth of a PM synchronous linear motor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A study on the integration of contactless energy transfer in the end teeth of a PM synchronous linear motor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie