A step-by-step method for the calculation of the concentration dependence of the diffusion coefficient from a single (de)sorption experiment

Willem J.A.H. Schoeber, Hans A.C. Thijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1170-1171
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Heat and Mass Transfer
Volume21
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1978

Citeer dit