A standardized finite element model for routine comparative evaluations of femoral hip prostheses

H.W.J. Huiskes, W. Vroemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)258-261
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit